biuro@ewakolodziejek.pl

NAJNOWSZA KSIĄŻKA:

Zbiór felietonów nawiązujący do "Językowej corridy" - nazwy rubryki prasowej, która od 1991 r. ukazuje się na łamach "Kuriera Szczecińskiego" - będący efektem obserwacji zachowań językowych Polaków, w kontekście nowych zjawisk w kulturze i w życiu społecznym.

"Walczmy z bykami" to książka, w której Czytelnicy mogą znaleźć nie tylko odpowiedź na pytania dotyczące poprawności gramatycznej, fraezologicznej, składniowej, ortograficznej, ale i informacje odnoszące się do odmiany nazwisk, do grzeczności językowej, znaczenia słów, mody w języku czy tworzenia wyrazów. Książka kończy się indeksem omówionych form, dzięki któremu każdy łatwiej dotrze do nurtującego go problemu, oraz bibliografią. Omawiane formy wyrazowe zapisane są kursywą, czyli drukiem pochyłym.

Zapraszam do lektury.Książki i artykuły naukowe

Monografie:

Gwara środowiskowa marynarzy na tle subkultury marynarskiej.

Szczecin 1994.

 

 


Człowiek i świat w języku subkultur.
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Szczecin 2005.

Monografia jest językowo-kulturowym portretem pięciu subkultur: grypsery, "fali" żołnierskiej, kibiców piłkarskich, hip hopu i studentów - zobacz więcej »

 

E-porady językowe:

Zbiór pytań kierowanych do Telefonicznej i Internetowej Poradni Językowej i odpowiedzi udzielonych przez autorów książki, pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Porady dotyczą wymowy, interpunkcji, ortografii, budowy i odmiany wyrazów, tworzenia i nadawania imion, odmiany nazwisk, poprawności związków frazeologicznych i składniowych, znaczeń wyrazów, a także językowej grzeczności. Szczecin 2009. - zobacz więcej »

 

Redakcja naukowa:

W kręgu polszczyzny dawnej i współczesnej. Księga ofiarowana Profesorowi Uniwersytetu Szczecińskiego, dr. hab. Kazimierzowi Długoszowi, Szczecin 2006.
- zobacz więcej »

 

 

 

Ważniejsze artykuły:

O gwarze marynarzy i subkulturze marynarskiej - propozycje badawcze, "Socjolingwistyka" 1990 nr 9.
Ekspresywność i emocjonalność słownictwa marynarzy, (w:) Język a Kultura, t. 4: Funkcje języka i wypowiedzi, pod red. J. Bartmińskiego i R. Grzegorczykowej, Wrocław 1991. (zobacz więcej)
O przesądach marynarskich, "Literatura Ludowa" 1992 nr 1-2.
Stereotyp w języku współczesnej polityki, (w:) Mity i stereotypy w kulturze, literaturze i języku. Materiały II Sympozjum Młodych Pracowników Nauki, Szczecin 1993.
Gwara marynarska - język środowiska czy język subkultury? (w:) Język a Kultura, t. 10: Język subkultur, pod red. J. Anusiewicza i B. Sicińskiego, Wrocław 1994.
Walka na słowa. O perswazji i innych "chwytach" we współczesnych wystąpieniach sejmowych, (w:) Rozgrywanie światów. Formy perswazji w kulturze współczesnej, pod red. I. Iwasiów i J. Madejskiego, Szczecin 1994.
Językowe środki zwalczania przeciwnika, czyli o inwektywach we współczesnych tekstach politycznych, (w:) Język a Kultura, t. 11: Język polityki, pod red. J. Anusiewicza i B. Sicińskiego, Wrocław 1994 (zobacz więcej).
Kilka uwag o kryterium zwyczaju językowego, "Poradnik Językowy" 1995 z. 9-10.
Język jako wykładnik wartości, norm i wzorów w wybranych subkulturach, (w:) Interdyscyplinarność i semiotyka w kulturze i nauce, Szczecin 1996.
Kilka uwag o współczesnej normie użytkowej, (w:) Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. III, Szczecin 1996.
Szczecińska etnolingwistyka, (współautor K. Długosz), "Etnolingwistyka" 8, Lublin 1996.
O nazwach niektórych części ciała w polskich i angielskich frazeologizmach (współautor: Anna Bajda), "Poradnik Językowy" 1996 z. 3.
Językowo-kulturowy fenomen "fali" żołnierskiej, [w:] Z polszczyzny historycznej i współczesnej, pod red. T. Ampel, Rzeszów 1997.
Uwagi do projektu Ustawy o języku polskim, "Poradnik Językowy" 1998, z. 4-5.
O badaniu języka subkultur (z perspektywy etnolingwistycznej), [w:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. V, Szczecin 1999.
Socjolekt studentów - fakt czy mit? (w:) Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. VIII, Szczecin 2002.
Polszczyzna Pomorza Zachodniego wobec integracji europejskiej, (w:) Integracja i tożsamość. Zachodniopomorskie w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej, Materiały z I Kongresu Zachodniopomorskiego 24-25 kwietnia 2003, pod red. S. Flejterskiego, J. Jasnowskiej i W. Olejniczaka, Szczecin 2003.
Metafory socjolektalne, "Studia Językoznawcze" t. 2: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2003.
Struktura zasobu leksykalnego języka współczesnych subkultur, "Studia Językoznawcze" tom 3, Szczecin 2004.
Subkultura hip hopu jako nowa forma młodzieżowej aktywności, (w:) "Język a Kultura", t.18: "Wielokulturowość w języku", pod red. A. Dąbrowskiej i A. Burzyńskiej-Kamienieckiej, Wrocław 2006.
O nowych i dawnych nazwach papierosów, "Poradnik Językowy" 2/2006,
Festiwal radosnych zakupów - moda językowa na tle współczesnych zmian kulturowych, (w:) W kręgu polszczyzny dawnej i współczesnej. Księga ofiarowana dr. hab. Kazimierzowi Długoszowi, profesorowi Uniwersytetu Szczecińskiego, pod red. E. Kołodziejek prof. US, Szczecin 2006.
My chcemy gola! O komunikacji językowej w subkulturze kibiców piłkarskich (w:) Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków pod red. Małgorzaty Marcjanik, Warszawa 2006.
Po co społeczeństwu językoznawcy? Uwagi o zadaniach współczesnej normatywistyki, "Poradnik Językowy" 2/2007.
Swoi i obcy w społecznej przestrzeni subkultur, "Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury" nr 19, Lublin 2007.
Nowa jakość polszczyzny: zagrożenie czy szansa?, (w:) Współczesna polszczyzna. Stan, perspektywy, zagrożenia, pod red. Z. Cygal-Krupy, Kraków - Tarnów 2008.
Człowiek i świat w języku subkultur, "Język a Kultura" t. 20: Tom jubileuszowy, pod red. A. Dąbrowskiej, Wrocław 2008.
Nowe czasy, nowe wartości, nowe znaczenia - o niektórych nowościach semantycznych w polszczyźnie medialnej, (w:) Reverendissimae Halinae Satkiewicz cum magna aestimatione, pod red. G. Dąbrowskiego, Warszawa 2008.
O rozszerzaniu się znaczeń wyrazów w najnowszej polszczyźnie, "Studia Językoznawcze", t. 7, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2008.
Agresywny pracownik, zarybisty smak - o nowych zjawiskach w języku publicznym, (w:) Zagadnienia ustroju samorządu terytorialnego w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie 2/2008.
Zabiegi na twarz - o nowej konstrukcji składniowej w polszczyźnie, (w:) Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, pod red. A. Piotrowicz, K. Skibskiego, M. Szczyszka, Poznań 2009 r.
Marketyzacja współczesnej polszczyzny, "Edukacja Humanistyczna", Półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej, nr 1(20), 2009.
"Rozkminianie" gwar tajemnych, (w:) "Język a Kultura", t. 21: Tabu w języku i kulturze, Wrocław 2009.
Badania polszczyzny mówionej szczecinian (współautor: Natalia Dąbrowska), (w:) Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna, pod red. B. Dunaja i M. Raka, Kraków 2009.
O asymetrii płci w języku, (w:)Męskość i kobiecość. Czy walka płci?, pod red. I. Machaj i R. Suchockiej, Poznań 2009.
"Czy growy jest morowy"? Nowe słowa w polszczyźnie a kryteria poprawności językowej, (w:) Symbolae granaticae in honorew Boguslai Dunaj, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010.
Kompetencja językowa a "szczęście komunikacyjne". Refleksje biegłego językoznawcy (w:) W poszukiwaniu dobra wspólnego, pod red. A. Choduń i S. Czepity, Szczecin 2010.
Europejska nowa mowa, "Pogranicza" 1/2010
Smaki świata po szczecińsku, "Pogranicza" 4/2010
Co nam dało zróżnicowanie normy językowej?, (w:) Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej, K. Skibskiego, Poznań 2011.
Sprawność językowa redaktorów czasopism lokalnych, (w:) Media lokalne w Szczecinie, pod red. J. Kani i R. Cieślaka, Szczecin 2011.

[GÓRA STRONY]

© 2011 Copyright Ewa Kołodziejek | Wszystkie prawa zastrzeżone