Publikacje i inne przedsięwzięcia

PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM
STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

 1. Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze lub dzieła artystyczne udostępnione w obiegu społecznym

  1. Gwara środowiskowa marynarzy na tle subkultury marynarskiej, Szczecin 1994, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s.142.
  2. Człowiek i świat w języku subkultur, Szczecin 2005 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 274.
  3. Repertuar polonijnego zespołu folklorystycznego (na podstawie nagrań płytowych Małego Władzia z Chicago), „Przegląd Zachodniopomorski” 1977 z. 1-2, s. 97-111.
  4. O potrzebie badań gwar środowiskowych w regionie szczecińskim, „Przegląd Zachodniopomorski” 1977 z. 3, s.169-171.
  5. Przeobrażenia społeczne wsi w województwie szczecińskim, (współautorzy: B. Łuczak, J. Kowalewski), „Przegląd Zachodniopomorski” 1978 z. 4, s. 49-67.
  6. Z kroniki naukowej Szczecina, „Przegląd Zachodniopomorski” 3/1978 (s.151-155), 2/1979 (s.119-128).
  7. Z problematyki interferencji językowej (na przykładzie wybranych folklorystycznych pieśni polonijnych), (w:) Literatura popularna - folklor - język, t. 2, Katowice 1981, s.213-224.
  8. O ekspresywności i emocjonalności słownictwa marynarzy, „Przegląd Zachodniopomorski” 1987 z. 4, s.175-186.
  9. O gwarze marynarzy i subkulturze marynarskiej - propozycje badawcze, „Socjolingwistyka” 1990 nr 9, s.129-139.
  10. Zapożyczenia w gwarze marynarzy (typy i funkcje), „Poradnik Językowy” 1990 z. 2, s.112-118.
  11. Ekspresywność i emocjonalność słownictwa marynarzy, (w:) Język a kultura, t. 4:Funkcje języka i wypowiedzi, pod red.J. Bartmińskiego i R. Grzegorczykowej, Wrocław 1991, s.169-176.
  12. Stan badań nad gwarami środowiskowymi w polskiej literaturze językoznawczej, (w:) Z badań nad współczesną polszczyzną, pod red. E. Homy, Szczecin 1992, s.177-196.
  13. O języku przekładów biblijnych Czesława Miłosza (wstępne rozpoznanie tematu), (współautor:P. Urbańskim), (w:) Z badań nad współczesną polszczyzną, pod red. E. Homy, Szczecin 1992, s. 163-175.
  14. O przesądach marynarskich, „Literatura Ludowa” 1992 nr 1-2, s.37-47.
  15. „Stać na oku”, czyli o neosemantyzmach w gwarze marynarskiej, (w:) Z warsztatu badawczego humanistyki. Materiały I Sympozjum Naukowego Młodych Pracownik Nauki Wydziału Humanistycznego, Szczecin 1993, s.153-163.
  16. Stereotyp w języku współczesnej polityki, (w:) Mity i stereotypy w kulturze, literaturze i języku. Materiały II Sympozjum Młodych Pracowników Nauki, Szczecin 1993, s.239-246.
  17. Gwara marynarska - język środowiska czy język subkultury? (w:) Język a kultura, t. X:Język subkultur, pod red. J. Anusiewicza i B. Sicińskiego, Wrocław 1994, s.171-181.
  18. Socjolingwistyczne aspekty komunikacji językowej grupy zawodowej ludzi morza, (w:) Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań nad polszczyzną. t. I. Materiały II Kolokwium Językoznawczego Szczecin, 16-18 września 1992 r. pod red. M. Białoskórskiej i S. Kani, Szczecin 1994, s.207-216.
  19. Walka na słowa. O perswazji i innych „chwytach” we współczesnych wystąpieniach sejmowych, (w:) Rozgrywanie światów. Formy perswazji w kulturze współczesnej, pod red. I. Iwasiów i J. Madejskiego, Szczecin 1994, 227-235.
  20. Językowe środki zwalczania przeciwnika, czyli o inwektywach we współczesnych tekstach politycznych, (w:) Język a kultura, t. 11:Język polityki, pod red. J. Anusiewicza i B. Sicińskiego, Wrocław 1994, s.69-74.
  21. Dialog Miłosza z tradycją tłumaczeń biblijnych w przekładzie Księgi Koheleta (komunikat), (współautor:P. Urbański), (w:) Materiały XVII Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków, Bydgoszcz 1995, s.93-95.
  22. Kilka uwag o kryterium zwyczaju językowego, „Poradnik Językowy” 1995 z. 9-10, s.29-34.
  23. Język jako wykładnik wartości, norm i wzorów w wybranych subkulturach, (w:) Interdyscyplinarność i semiotyka w kulturze i nauce, Szczecin 1996, s.145-155.
  24. Kilka uwag o współczesnej normie użytkowej, (w:) Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. III, Szczecin 1996, s.69-73.
  25. Szczecińska etnolingwistyka, (współautor K. Długosz), „Etnolingwistyka” 8, Lublin 1996, s.319-323.
  26. O nazwach niektórych części ciała w polskich i angielskich frazeologizmach (współautor:Anna Bajda), „Poradnik Językowy” 1996 z. 3, s.50-56.
  27. Językowo-kulturowy fenomen „fali” żołnierskiej, [w:] Z polszczyzny historycznej i współczesnej, pod red. T. Ampel, Rzeszów 1997, s.85-97.
  28. Uwagi do projektu „Ustawy o języku polskim”, „Poradnik Językowy” 1998, z. 4-5, s.34-37.
  29. O badaniu języka subkultur (z perspektywy etnolingwistycznej), [w:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. V, Szczecin 1999, s.35-43.
  30. Głos w dyskusji do referatu dr. Wojciecha Kajtocha „Rola języka w poczuciu tożsamości subkultur młodzieżowych”, [w:] Kultura wobec kręgów tożsamości. Materiały konferencji przedkongresowej, Poznań 19-21 października 2000 r. Redakcja naukowa T. Kostyrko, T. Zgółka. Poznań –Wrocław 2000, s.229-230.
  31. Socjolekt studentów – fakt czy mit? (w:) Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. VIII, Szczecin 2002, s.289-299.
  32. Konceptualizacja rzeczywistości w socjolekcie młodzieżowym, „Studia Językoznawcze” t. 1:Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2002, s.131-140.
  33. Polszczyzna Pomorza Zachodniego wobec integracji europejskiej, (w:) Integracja i tożsamość. Zachodniopomorskie w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej, Materiały z I Kongresu Zachodniopomorskiego 24-25 kwietnia 2003, pod red. S. Flejterskiego, J. Jasnowskiej i W. Olejniczaka, Szczecin 2003, s.297-303.
  34. Metafory socjolektalne, „Studia Językoznawcze” t. 2:Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2003, s.149-155.
  35. Struktura zasobu leksykalnego języka współczesnych subkultur, „Studia Językoznawcze t. 3. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny”, Szczecin 2004, s.203-212.
 2. Podręczniki, skrypty

  1. Językowa corrida. Jak mówić i pisać poprawnie. Poradnik dla całej rodziny, Szczecin 1995. Wydawnictwo POPRAWNA POLSZCZYZNA, s.153.
  2. Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku, Szczecin 1998; wydanie II poprawione Szczecin 2002, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, s.230.
  3. Językowa corrida 2, czyli walki z bykami ciąg dalszy, Szczecin 1999, Wydawnictwo POPRAWNA POLSZCZYZNA, s.156.
  4. Licz się ze słowami... Językowa corrida 3. Szczecin 2003, Wydawnictwo POPRAWNA POLSZCZYZNA, s.236.
 3. Inne publikacje lub twórcze opracowania dzieł artystycznych

  1. Redakcja naukowa Zeszytu Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców, Szczecin 1999, s.58.
  2. Redakcja naukowa 2. Zeszytu Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców, Szczecin 2003, s. 80.
 4. Prace nieprzeznaczone do druku (zastrzeżone)

  1. Głos w dyskusji nad kształtem ustawy o języku polskim [wysłany do Rady Języka Polskiego oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej] 1998.

PRACE WYKONANE PO UZYSKANIU
STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

 1. Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze lub dzieła artystyczne udostępnione w obiegu społecznym

  1. O nowych i dawnych nazwach papierosów, „Poradnik Językowy” 2/ 2006, s.64-73.
  2. Festiwal radosnych zakupów – moda językowa na tle współczesnych zmian kulturowych, (w:) W kręgu polszczyzny dawnej i współczesnej. Księga ofiarowana dr. hab. Kazimierzowi Długoszowi, profesorowi Uniwersytetu Szczecińskiego, pod red. E. Kołodziejek, Szczecin 2006, s.219-231.
  3. Subkultura hip hopu jako nowa forma młodzieżowej aktywności, „Język a Kultura” t. 18: „Wielokulturowość w języku” pod red. A. Dąbrowskiej i A. Burzyńskiej-Kamienieckiej, Wrocław 2006, s. 241-251.
  4. My chcemy gola! O komunikacji językowej w subkulturze kibiców piłkarskich (w:) Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków pod red. Małgorzaty Marcjanik, Warszawa 2006, s. 332 – 352.
  5. Po co społeczeństwu językoznawcy? Uwagi o zadaniach współczesnej normatywistyki, „Poradnik Językowy” 2/2007, s. 3-11.
  6. „Swoi” i „obcy” w społecznej przestrzeni subkultur, „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury” 19,Lublin 2007, s.133-141.
  7. Nowa jakość polszczyzny: zagrożenie czy szansa?, (w:) Współczesna polszczyzna. Stan, perspektywy,zagrożenia, pod red. Z. Cygal-Krupy, Kraków – Tarnów 2008, s. 33-40.
  8. Człowiek i świat w języku subkultur, „Język a Kultura” t. 20:Tom jubileuszowy, pod red. A. Dąbrowskiej, Wrocław 2008, s. 287-296.
  9. Nowe czasy, nowe wartości, nowe znaczenia – o niektórych nowościach semantycznych w polszczyźnie medialnej, (w:) Reverendissimae Halinae Satkiewicz cum magna aestimatione, pod red. G. Dąbrowskiego, Warszawa 2008, s. 163-173.
  10. O rozszerzaniu się znaczeń wyrazów w najnowszej polszczyźnie, „Studia Językoznawcze”, t. 7, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2008, s. 75-81.
  11. Agresywny pracownik, zarybisty smak – o nowych zjawiskach w języku publicznym, (w:) Zagadnienia ustroju samorządu terytorialnego w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie 2/2008, s. 233-239.
  12. O gwarze uczniowskiej - dobrze i źle – referat wygłoszony na posiedzeniu Senackiej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży /nr 43/, Komisja Kultury i Środków Przekazu /nr 31/ w dniu 19.06.2008r. opublikowany na stronie internetowej
  13. „Rozkminianie” gwar tajemnych, „Język a Kultura”, t. 21, pod red. A. Dąbrowskiej, Wrocław 2009, 67-73.
  14. Marketyzacja współczesnej polszczyzny, „Edukacja Humanistyczna”, Półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej,nr 1(20), 2009, s. 122-128.
  15. Zabiegi na twarz – o nowej konstrukcji składniowej w polszczyźnie, (w:) Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, pod red. A. Piotrowicz, K. Skibskiego, M. Szczyszka, Poznań 2009, 113-120.
  16. Badania polszczyzny mówionej szczecinian (współautor:Natalia Dąbrowska), (w:) Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna, pod red. B. Dunaja i M. Raka, Kraków 2009, s. 67-73.
  17. O asymetrii płci w języku, (w:) Męskość i kobiecość. Czy walka płci?, pod red. I. Machaj i R. Suchockiej, Poznań 2009, s. 73-79.
  18. „Czy growy jest morowy”? Nowe słowa w polszczyźnie a kryteria poprawności językowej (w:) Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s. 341-347.
  19. Kompetencja językowa a „szczęście komunikacyjne”. Refleksje biegłego językoznawcy (w:) W poszukiwaniu dobra wspólnego, pod red. A. Choduń i S. Czepity, Szczecin 2010, s. 865-874.
  20. Społeczne i kulturowe uwarunkowania współczesnych odmian zawodowych (na przykładzie profesjolektów marynarzy, żołnierzy i policjantów), (w:) Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych. Materiały VII Forum Kultury Słowa, Gdańsk,9-11 października 2008 roku, pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej,Gdańsk 2010, s. 106-116.
  21. Europejska nowa mowa, „Pogranicza” 1 (84) 2010, s.62-67.
  22. Smaki świata po szczecińsku, „Pogranicza” 4 (87) 2010, s. 45-50.
  23. Co nam dało zróżnicowanie normy językowej?, (w:) Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej i K. Skibskiego, Poznań 2011, s. 69-76.
  24. Sprawność językowa redaktorów czasopism lokalnych, (w:) Media lokalne w Szczecinie. Raport z badań mediów lokalnych w Szczecinie w 2010 roku, pod red. J. Kani i R. Cieślaka, Szczecin 2011, s. 251-267.
  25. Osiemnastka,czterdziestka, sześćdziesiątka czy 18-ka, 40-ka, 60-ka? Dylemat ortograficzno-normatywny, (w:) Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system - teksty – norma – kodyfikacja), red. B. Pędzich,D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2011, s. 487-493.
  26. O niektórych przyczynach degradacji znaczeniowej wyrazów, (w:) Słowa i ich opis. Na drogach współczesnej leksykologii, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2012, s. 49-56.
  27. Zawodowe warianty języka w perspektywie socjolingwistycznej, (w:) Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym, pod red. H. Kurek. Prace przygotowane na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów, Mińsk 2013, Kraków 2012, Księgarnia Akademicka, s. 59-66.
  28. Język jako uniwersalne narzędzie komunikacji, w:Problemy współczesnego przewodnictwa turystycznego w Polsce. Materiały z I i II Ogólnopolskiego Forum Przewodników Turystycznych w Białymstoku i Międzyzdrojach pod redakcją:Stanisława Kawęckiego i Anny Sierpińskiej, Warszawa 2013, s 161-165.
  29. O językowych barbarzyńcach, [w:] Sapientia ars vivendi. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Annie Dąbrowskiej, pod red. A. Burzyńskiej-Kamienieckiej i A. Libury, Wrocław 2013, s. 217 - 226.
  30. Krem dla komfortu Twojej skóry – o (nie)nowej konstrukcji składniowej rozpowszechnianej przez reklamy, „Poradnik Językowy” 4,2013, s. 45-51.
  31. E-urząd – język komunikacji internetowej wybranych instytucji państwowych, (w:) Język urzędowy przyjazny obywatelom. I Kongres Języka Urzędowego 30-31 października 2012 r., Kancelaria Senatu, Warszawa 2013, s. 159-168.
  32. Czy jest takie słowo? O dylematach poradnictwa językowego, [w:] Cum reverentia,gratia,amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk, Poznań 2013,t. II, s. 77-82.
  33. Nie dajmy się Annie Musze! O konieczności odmieniania nazwisk, [w:] Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie, pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej,Gdańsk 2013,t. 4, s. 156-159.
  34. Kto jest dzisiaj autorytetem językowym?, „Język Polski” 5 (XCIII)/ 2013, s. 339-343.
  35. Norma a praktyka językowa,czyli po co społeczeństwu językoznawcy, (w:) Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2012. Komunikacyjne aspekty badania języka, red. M. Hawrysz, M. Uździcka,Zielona Góra 2013, s. 31-38.
  36. Kultura komunikacji urzędowej, (w:) Kultura komunikacji językowej 3. Kultura języka w komunikacji zawodowej, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski, Poznań 2014, s. 59-66.
  37. Leksyka stylu urzędowego, „Poradnik Językowy” 3/2015, s. 42-50.
  38. Człowiek i świat w języku subkultur, Szczecin 2015, wydanie II zmienione, s. 320. - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  39. Polski język urzędowy wobec zmian globalizacyjnych, (w:) Globalizacja a przemiany języków słowiańskich, pod red. H. Kurek, M. Święcickiej, M. Peplińskiej,Bydgoszcz 2016, s. 233-240.
  40. Przed i po,dwa i więcej - o nienormatywnych chociaż żywotnych konstrukcjach składniowych, (w:) Linqua et gaudium. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Janowi Miodkowi, pod red. M. Zaśko-Zielińskiej, M. Misiak,J. Kamienieckiego,T. Piekota, Wrocław 2016, s. 493-497.
  41. Ekonomiczność innowacji składniowych w kontekście normy językowej, „Postscriptum polonistyczne” 2017/1, s. 87-98 pobierz
  42. Czy zwrot ciężko powiedzieć zasługuje na potępienie?, (w:) Tyle się we mnie słów zebrało... Szkice o języku i tekstach, red. B. Pędzich, M. Wanot-Miśtura,B. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2018, s.245-251.
  43. Koncepcje normy językowej i kodyfikacji w drugiej połowie XX wieku i na początku XXI wieku, „Poradnik Językowy” 8/2018, s.105-118.
  44. Koncepcje normy językowej i kodyfikacji w drugiej połowie XX wieku i na początku XXI wieku, (w:) Problemy polskiej normy jezykowej i kodyfikacji, pod red. D. Zdunkiewicz-Jedynak i J. Liberka, Warszawa 2019, s.248-262.
  45. Nowe,nowsze, najnowsze. O zmianach we współczesnej polszczyźnie, Szczecin 2019, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 154.
  46. Panel dyskusyjny: Nazwy własne jako element kształtowania tożsamości (współautorzy: M. Kochan, K. Koseła), (w:) Nazwy własne w języku i społeczeństwie, pod red. M. Rutkowskiego i A. Hąci, Olsztyn 2021, s. 159-186.
  47. Etyczność języka w komunikacji, (w:) Poradnik. Jak mówić i pisać o grupach narażonych na dyskryminację. Etyka języka i odpowiedzialna komunikacja, 2021, www.etykajezyka.pl
  48. Język mieszkańców Szczecina i Pomorza Zachodniego, „Rocznik Ostrowski” 2021 nr 7, Ostrów Mazowiecka 2021, s. 253-259. www.ludziezpasja.org
  49. Wkrzyknięci w ludzi, (współautorzy: Tadeusz Sławek, Sebastian Duda, Katarzyna Jabłońska), dyskusja redakcyjna, „Więź 3/2021, s. 157-166.
  50. Kultura pisania Artura Daniela Liskowackiego, „Autobiografia. Literatura, kultura, media”, nr2 (17), 2021, s. 77-86.
  51. Komunikacja inkluzywna. Odpowiedzialność za słowo, (w:) Poradnik. Jak mówić i pisać o grupach narażonych na dyskryminację. Etyka języka i odpowiedzialna komunikacja, cz.2, 2022, www.etykajezyka.pl
  52. Poprawne vs właściwe użycie języka, „Przegląd Uniwersytecki” Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego2022 styczeń • marzec s. 39-41
  53. Normatywne aspekty komunikacji inkluzywnej,  „Studia Językoznawcze” 2022, t. 21, s. 23-34 pobierz
  54. O roli uzusu w koncepcji normy polszczyzny początków XXI w., Prace Językoznawcze XXV/3, 2023, s. 11-21.pobierz
  55. Język inkluzywny jako reakcja na kryzys wartości, (w:) Kultura komunikacji w czasach kryzysu, pod red. A. Piotrowicz-Krenc, M. Witaszek-Samborskiej, K. Skibskiego, E. Woźniak –Wrzesińskiej, Poznań 2023, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, s. 49-57.
  56. Młode słowa (obraz świata, kreacje, konteksty), (współaut: Bartek Chaciński, Marek Łaziński, Anna Wileczek), Warszawa 2023, Wydawnictwo Naukowe PWN SA pobierz
  57. O brzydkich słowach”, (w:) Rytm schowany w tekście. Adam „Łona” Zieliński i kultura popularna, red. J. Madejski, P. Dziel, P. Masternak, WNUS, Szczecin 2023, s. 195-205.
 2. Podręczniki, skrypty, poradniki

  1. E-porady językowe (współautorzy:Maria Kabata, Rafał Sidorowicz), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s.282.
  2. Walczymy z bykami. Poradnik językowy PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2010, s. 230; wydanie II zmienione, 2023, s. 245.
  3. Potyczki z polszczyzną. Poradnik językowy PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2010, s. 536.
  4. Etyczność języka w komunikacji. Poradnik: Jak mówić i pisać o grupach narażonych na dyskryminację. Etyka języka i odpowiedzialna komunikacja. FleishmanHillard 2021, wyd. 1 - zmienione, s. 4-12 cz.1 - pobierz cz.2 - pobierz
  5. Ty mówisz – ja czuję. Dobre słowo – lepszy świat, red. M. Adamczyk,  A. Hącia,  E. Kołodziejek,  B. Sobczak,  R. Zimny, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2022 zobacz więcej
 3. Inne publikacje lub twórcze opracowania dzieł artystycznych

  1. Redakcja naukowa:W kręgu polszczyzny dawnej i współczesnej. Księga ofiarowana dr. hab. Kazimierzowi Długoszowi, profesorowi Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s.245.
  2. Redakcja naukowa 3. Zeszytu Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 110.
  3. Redakcja naukowa 4. Zeszytu Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 115.
  4. Opieka merytoryczna nad projektem Słowa zapomniane, siwizną przyprószone, MCK e-Eureka – Biblioteka Publiczna w Świeszynie,Świeszyno 2014.
  5. Redakcja naukowa 5. Zeszytu Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 132.
  6. Opieka merytoryczna nad projektem "Słowa przypomniane,historie niezapisane…", MCK e-Eureka – Biblioteka Publiczna w Świeszynie,Świeszyno 2015.
  7. Opieka merytoryczna nad projektem "Słowa,historie,opowieści…", MCK e-Eureka – Biblioteka Publiczna w Świeszynie,Świeszyno 2016.
  8. Redakcja naukowa (z R. Sidorowiczem) tomu „Internet jako przedmiot badań językoznawczych”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, s. 145.
 4. Prace projektowe,doświadczalno-konstrukcyjne, projekty działań artystycznych, ważniejsze ekspertyzy

  1. Europeizacja polszczyzny na Pomorzu Zachodnim – ekspertyza wykonana na zlecenie prof. Zdzisława Chmielewskiego, eurodeputowanego do Parlamentu Europejskiego,2008, 35 s. komputeropisu.
  2. Osobliwości polszczyzny szczecinian i jej zróżnicowanie socjolektalne,ekspertyza wykonana na zlecenie prof. Zdzisława Chmielewskiego,eurodeputowanego do Parlamentu Europejskiego 2009, 32 s. komputeropisu.
  3. Poprawność językowa i sprawność komunikatywna materiałów pisemnych kierowanych do obywateli przez ministerstwa i wybrane instytucje centralne, Sprawozdanie Rady Języka Polskiego z ochrony języka polskiego w latach 2010-2011 – raport zbiorczy 2013, s. 3-24, pobierz
  4. Koordynacja pracy zbiorowej „Słowa ważne dla ornontowiczan z perspektywy ostatnich 100 lat historii” w ramach projektu „100/100,czyli 100 słów na 100-lecie Niepodległości” Ornontowice 2018.
 5. Prace nieprzeznaczone do druku (zastrzeżone)

  1. Ocena semiotyczno-stylistyczna projektu dokumentu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. „Strategia rozwoju kraju 2020”,2011,17 s. komputeropisu.

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.